Legislativní podmínky

Informace pro zájemce o pojištění BikePlan

Mezinárodní pojišťovací broker

Se zákazníky pojistitel jedná prostřednictvím MyPlan Insurance s.r.o. (dále jen “BikePlan”), Golčova 485, Praha 4, 148 00, IČ: 08997314, zapsané  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 328889. Ve výjimečných případech jedná pojistitel se zákazníky přímo prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

Pojistitel

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo registrovaná v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko. Pojistitel je zahraniční pojišťovnou, která působí v České republice v rámci přeshraničního poskytování služeb (Freedom of Services). V České republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím společnosti: CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 07947208, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327

Dohled v pojišťovnictví

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Hinweisgeberstelle, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Německo a Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Definice pojištění

Produkt BikePlan je neživotní majetkové pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek, cyklovozíků a také pojištění odpovědnosti z provozu pojištěného kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky i cyklovozíku. Pojistné krytí může být rozšířeno pro aktivity na speciálních stezkách a na místa (singletrail/ singletrack/ downhill /bikepark) i pro účast na organizovaných závodech. Územním rozsahem je Evropa. Bližší informace o pojištění naleznete v pojistných podmínkách. 

Doba platnosti pojistné smlouvy

Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného a trvá standardně jeden rok, případně dobu kratší či delší, sjednanou v pojistné smlouvě. Před uplynutím pojistné doby je pojistník dotázán na aktuální stav jeho potřeb a dle jeho požadavků pak dochází k uzavření pojistné smlouvy na další dobu pojištění.  

Způsob zániku pojistné smlouvy

Pojistná smlouva zaniká uplynutím doby, na niž bylo pojištění sjednáno, dohodou smluvních stran, nezaplacením pojistného na další pojistné období.

Pojistník může pojištění vypovědět výpovědí, která:

- je doručena druhé smluvní straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy a která má osmidenní výpovědní dobu
- je doručena druhé smluvní straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události a která má měsíční výpovědní dobu

Pojištění může také zaniknout z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku a/nebo v pojistných podmínkách.

Způsob a doba placení pojistného

V pojistné smlouvě je uvedeno, k jakému dni je pojistník povinen platit pojistné a na jaký bankovní účet má být platba pojistného hrazena. Pojistné je třeba zaplatit do 7 dnů od data sjednání, bez ohledu na datum počátku platnosti pojištění. Neučiní-li pojistník platbu včas, nabídka pozbývá platnosti a pojištění nevzniká, nevznikne tedy ani nárok na pojistné plnění.

Výše pojistného

Pojistné je závislé na výběru varianty pojištění, které se si pojištěný vybere a je stanoveno jako roční pojistné.  

Odstoupení od pojistné smlouvy  

U pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodů písemně odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Pojistník má také právo od pojistné smlouvy odstoupit, porušil-li pojistitel povinnost stanovenou v § 2789 občanského zákoníku.  

Minimální délka trvání pojistné smlouvy

Počátek i konec pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného a standardně trvá jeden rok, případně dobu delší či kratší, sjednanou v pojistné smlouvě. 

Právo platné pro pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.  

Použitý jazyk

Komunikace během trvání smlouvy uzavřené na dálku bude probíhat v češtině, pojistné podmínky a další informace jsou rovněž poskytovány v češtině. 

Bližší informace

Zájemce o uzavření pojistné smlouvy na dálku může na vyžádání obdržet od BikePlan další informace o povaze shora uvedených skutečností na tel. (+420) 224 235 210, email bikeplan@bikeplan.cz 

Pojistné podmínky

Pojistník může během trvání pojistné smlouvy uzavřené na dálku požádat BikePlan o zaslání pojistných podmínek v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.  

Zpracování osobních údajů

Pojišťovna a BikePlan jsou oprávněni pro účely uzavření pojistné smlouvy a likvidace pojistné události zpracovávat (tzn. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, vyhledávat, používat, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje pojistníků a pojištěných (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa bydliště) a v případě pojistné události související se zdravotním stavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu. Pokud tyto osoby (subjekty údajů) odmítnou uvedené údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události.