Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany Vašich dat (GDPR)

Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost MyPlan Insurance s.r.o., IČ 08997314, se sídlem Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 328889, tel.: +420 224 235 210, e-mail: bikeplan@bikeplan.cz (dále jen „BIKEPLAN“), zpracovává a chrání osobní údaje subjektů, které získá v souvislosti se svou činností pojišťovacího makléře prostřednictvím webové stránky https://www.bikeplan.cz (dále jen „Webová stránka“), případně jiným kontaktováním BIKEPLAN ohledně poskytnutí informací o pojišťovacích produktech a sjednání pojištění.

BIKEPLAN se jako správce osobních údajů zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

BIKEPLAN je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webových stránkách.

Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

V souladu s Nařízením Vám poskytujeme níže uvedené informace:

Kontaktní údaje správce - doručovací adresa: Golčova 485, 148 00 Praha 4, email: bikeplan@bikeplan.cz; tel.č. +420 224 235 210.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pro účely vyplývající z naší pojišťovací činnosti, tzn. k jednání o uzavření, změně nebo plnění pojistných smluv v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek, cyklovozíků a odpovědnosti);
 2. V případě, existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech BIKEPLAN;
 3. Pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 4. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, statistické, apod.)
 5. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Údaje, které zpracováváme, zahrnují

 1. Vaše jméno/příjmení
 2. Vaše datum narození
 3. Vaše adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 4. Vaše emailová adresa a telefonní číslo
 5. Informace o značce kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 6. Informace o typu kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 7. Informace o účelu užití kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 8. Informace o aktuální pojistné hodnotě kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 9. Informace o stáří kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 10. Informace o zabezpečení kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku
 11. Informace o počtu najetých km kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky, cyklovozíku

Obecně platí, že BIKEPLAN shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů. V případě pojištění odpovědnosti pro zaměstnance shromažďuje BIKEPLAN osobní údaje poskytnuté zaměstnavatelem. V případě cyklistického klubu/teamu nebo sdružení sjednávaného pro členy, shromažďuje BIKEPLAN osobní údaje pojištěnců poskytnuté konkrétním klubem/ teamem nebo sdružením, jehož jsou členy.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pojišťovnám jejichž pojistné produkty nabízíme a se kterými uzavíráte pojistné smlouvy a dalším partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat plnění práv a povinností z pojistných smluv. Kontaktní údaje partnerů jsou dostupné na vyžádání v BIKEPLAN.

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech společnosti onebit.cz, active24.cz, forpsi cloud.

Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí

BIKEPLAN zpracovává výše uvedené osobní údaje, dětí mladších 16ti let pouze na základě výslovného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu pouze za následujícími účely

 1. poskytnutí služby či produktu;
 2. splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z uzavřených pojistných smluv a dále po dobu vyplývající z právních předpisů. Udělíte-li nám svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty, budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

 1. Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  a) Máte právo udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu BIKEPLAN nebo kontaktní email BIKEPLAN uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Berete na vědomí, že proto, abychom mohli zajistit plnění ze smluvního vztahu z pojistné smlouvy, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a platební osobní údaje. Odvoláním Vašeho souhlasu nebudeme moci plnění ze smluvního vztahu z pojistné smlouvy zajistit.
 2. Právu přístupu ke svým osobním údajům 
  a) Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že BIKEPLAN nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.
 3. Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud: 
  a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
  b) Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; 
  c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování; 
  d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby BIKEPLAN omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby BIKEPLAN mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
c) BIKEPLAN již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby BIKEPLAN předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (BIKEPLAN) na doručovací adrese Golčova 485, 148 00 Praha 4, email: bikeplan@bikeplan.cz; tel. č. +420 224 235 210.

Právo podat stížnost

Na postup BIKEPLAN jakožto správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na BIKEPLAN, doručovací adresa Golčova 485, 148 00 Praha 4, email: bikeplan@bikeplan.cz.