Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek a cyklovozíků a pro pojištění odpovědnosti z jejich provozu (VPP BikePlan 01/2023)

Přehled podmínek pojištění

Tyto pojistné podmínky se týkají pojistných smluv s datem počátku pojištění nebo obnovy pojištění od 01.10.2021 a jsou platné pro pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek, cyklovozíků a pojištění odpovědnosti z jejich provozu.

Pojistitel

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, HDI Platz 1, 30659 Hannover, Německo, IČO: 5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Německu u místního soudu v Hannoveru pod číslem HRB 211924, jednající prostřednictvím švédské pobočky se sídlem Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko; v České republice pojistitel sjednává pojištění prostřednictvím společnosti CEE Specialty s.r.o., Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 079 47 208, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310327.

Úvodní ustanovení

  1. Tyto pojistné podmínky tvoří spolu s pojistnou smlouvu jeden nedílný celek.
  2. Podle těchto pojistných podmínek lze sjednat:
    a) Pojištění majetku pro předměty, uvedené v pojistné smlouvě
    b) Pojištění odpovědnosti z provozu kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek a cyklovozíků. Pojištění odpovědnosti lze sjednat pouze v případě, kdy je současně sjednáno pro tento předmět majetkové  pojištění v rozsahu článků 7-12 těchto pojistných podmínek.

Obecná ujednání

Článek 1 - Rozsah pojistné ochrany

Základní rozsah pojistné ochrany se sjednává pouze pro běžnou rekreační aktivitu, nezahrnující užívání předmětů pojištění způsobem, který je předmětem dodatkového pojištění.

Dodatečnou pojistnou ochranu lze sjednat: 
a) pro aktivity na speciálních stezkách a místech (singletrail/ singletrack/ downhill/ bikepark)
b) pro účast na organizovaných závodech

Článek 2 - Územní platnost

Geografická Evropa

Článek 3 - Pojistné plnění

Limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost a maximální roční limit za všechny pojistné události je uveden v pojistné smlouvě.

Pojistné plnění se snižuje o spoluúčast, kterou se pojištěný podílí na každé vzniklé pojistné události. Spoluúčast je uvedena v pojistné smlouvě.

Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, pokud není ujednáno jinak. Pokud by se pojistné plnění poskytovalo v cizí měně, použije se pro přepočet kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

Článek 4 - Obecné povinnosti pojistníka a pojištěného

Při jednání o uzavření smlouvy je pojistník povinen uvést pravdivě a úplně všechny vstupní informace, které si pojistitel vyžádá.

V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen:
a) tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím online formuláře Hlášení škod na www.bikeplan.cz  a následovat poté pokynů likvidátora pojistných událostí INSERVIS MVC s.r.o., informovat ho pravdivě a úplně o vzniku a rozsahu této události;
b) předložit INSERVIS MVC s.r.o. nezbytné doklady a podklady, které si vyžádá;
c) minimalizovat rozsah a následky škodné události;
d) umožnit INSERVIS MVC s.r.o. nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a určení jeho výše (zejména umožnit prohlídku poškozené věci a prozkoumat příčiny a rozsah škody či újmy);

Článek 5 - Obecné důsledky porušení povinností pojistníka a pojištěného

Porušil-li pojistník či pojištěný povinnost uvedenou v Článku 4 prvním odstavci těchto pojistných podmínek zaslat zejména požadované fotografie a výrobní číslo předmětu pojištění, je pojistitel oprávněn pro pojistná nebezpečí odcizení a loupežné přepadení pojistné plnění odmítnout.

Porušil-li pojistník či pojištěný některou z dalších povinností uvedených v Článcích 4 a 12 těchto podmínek a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění až o 50%.

Článek 6 -  Obecné výluky z pojištění

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody, které přímo nebo nepřímo vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku:
a) úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání pojištěného, jeho trestného činu, sebevraždy či sázky;
b) pod vlivem alkoholu, psychotropních látek a drog či jiných obdobných látek;
c) úplatné služby sdílení nebo zapůjčení předmětů pojištění, je-li poskytovatel těchto služeb v pozici pojistníka či pojištěného.

Pojištění majetku

Článek 7 - Pojistná událost

Pojistnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí nahodilé poškození nebo zničení nebo odcizení pojištěného předmětu pojištění v důsledku pojištěného pojistného nebezpečí včetně případů, kdy je pojištěný předmět pojištění poškozen, zničen v přímé souvislosti s tím, pokud je s takovou událostí spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 8 - Předmět pojištění

Pojištění může být sjednáno pro následující předměty pojištění:
a) Nová nebo použitá nepoškozená kola nebo elektrokola;
b) Nové nebo použité nepoškozené koloběžky nebo elektrokoloběžky;
c) Nové nebo použité nepoškozené cyklovozíky.

Pojištění se vztahuje na předměty pojištění jejichž vlastníkem je pojištěný, nebo který je po právu užívá nebo je převzal na základě smlouvy.

Z příslušenství předmětu pojistné ochrany je pojištěna pouze baterie, v případě odcizení však pouze do 50% její hodnoty.

Článek 9 - Rozsah pojištění

Rozsah pojištění se sjednává pro následující pojistná nebezpečí:
a) odcizení zabezpečeného předmětu pojištění;  
b) loupežné přepadení;
c) poškození při přepravě předmětu pojištění;
d) poškození při nehodě předmětu pojištění;  
e) vandalismus;
f) živel;
g) poškození vlastních věcí a příslušenství kola v případě úrazu pojištěného při nehodě předmětu pojištění, a to až do výše takto vzniklé škody, maximálně však 10.000 Kč.

Pro případy odcizení, loupežné přepadení a vandalismu je poskytnutí pojistného plnění vázáno na potvrzení policie o spáchání/ vyšetření takového činu.

Článek 10 - Výluky z pojištění

Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za škody, které přímo nebo nepřímo vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku:
a) opravy nebo údržby pojištěného předmětu;
b) nedodržení návodu k obsluze;
c) koroze a následným poškozením v důsledku koroze;
d) opotřebení, trvalým vlivem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním;
e) škody na dílech, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce nebo pro opotřebení;
f) škody, na něž se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem;
g) odcizení či poškození předmětu pojištění předaného do úschovy.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odcizení předmětu pojištění v nočních hodinách (22.00 hod – 6.00 hod) z automobilu, nosiče anebo jinak uzamčeného kola, s výjimkou jeho uložení v uzamčené nemovitosti.

Pojištění se nevztahuje na estetické poškození předmětu pojištění např. drobné odřeniny, čáry, značky apod., které nebrání funkčnosti předmětu pojištění.

Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění za jakékoliv následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk.

Článek 11 - Výpočet pojistného plnění

V případě pojistné události bude pojištěnému poskytnuto pojistné plnění formou úhrady přiměřených nákladů na opravu anebo jiná forma úhrady s ohledem na druh pojistné události či způsob poškození.

U nových předmětů pojištění do stáří 1 roku se pojištění sjednává na novou cenu.

U užitých předmětů pojištění se stanoví pojistná hodnota na návrh pojistníka. Při likvidaci škodné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění maximálně ve výši ceny obvyklé.

Pojistné plnění se poskytuje ve výši vyčíslené bez daně z přidané hodnoty. Pokud oprávněná osoba nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty a pokud byla daň z přidané hodnoty oprávněné osobě naúčtována, poskytne pojistitel pojistné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

Pokud byl předmět pojištění s pojistnou částkou nad 50.000,- Kč odcizen ze sdílené místnosti (např. sušárna, kočárkárna), pojistné plnění se vypočte z tohoto limitu (50.000,-Kč), nikoli ze sjednané pojistné částky. Za sdílené místnosti nejsou považovány prostory v ubytovacích zařízeních jako jsou hotely, motely, penziony, atp.

Článek 12 - Povinnosti a doporučení pojistníka, pojištěného

Tento článek se vztahuje na povinnosti pojistníka, pojištěného pro zajištění ochrany předmětu před odcizením a pro splnění podmínek uplatnění náhrady škody z pojistného nebezpečí odcizení zabezpečeného předmětu pojištění, čl. 9.1, písm a) těchto pojistných podmínek:

V případě opuštění předmětu pojištění je pojistník povinen jej rámem připoutat k pevnému masivnímu základu, uzamknout odpovídajícím bezpečnostním zámkem, případně zabezpečit dalším zařízením (např. alarmem)  a to v místě k tomu určeném či obvyklém.

Pokud je hodnota předmětu pojištění do 100.000,- Kč, předmět musí být plně zaregistrován v mezinárodním registru (BPIR - BikePlan International Register), k jehož úplnosti (zaslat zejména požadované fotografie a výrobní číslo předmětu pojištění) je každý pojistník po sjednání online pojištění vyzván. Dále doporučujeme registrovat předmět pojištění v centrálním registru jízdních kol (CEREK), nebo jej označit forenzním značením (syntetická DNA) a registrovat v mezinárodním registru DATATAG.

Pokud je hodnota předmětu pojištění vyšší než 100.000,- Kč, předmět musí být plně zaregistrován v mezinárodním registru (BPIR - BikePlan International Register), k jehož úplnosti (zaslat zejména požadované fotografie a výrobní číslo předmětu pojištění) je každý pojistník po sjednání online pojištění vyzván. Dále doporučujeme předmět registrovat v centrálním registru jízdních kol (CEREK), nebo jej označit forenzním značením (syntetická DNA) a registrovat v mezinárodním registru DATATAG. Předmět pojištění musí být uzamčen bezpečnostním zámkem minimálně s bezpečnostním lankem, jehož součástí je i cykloalarm, nebo uzamčen bezpečnostním zámkem s bezpečnostním lankem a mít nainstalován cykloalarm zvlášť.

Ve všech uvedených případech výše může být bezpečnostní zámek s bezpečnostním lankem, případně cykloalarm nahrazen funkčním GPS sledovacím zařízením.

V průběhu doby trvání pojištění doporučujeme pojistníkovi, pojištěnému zajistit pravidelné servisování předmětu pojištění (alespoň 1x za kalendářní rok) a uchovávat veškeré doklady o servisu a případných obměnách dílů. Při likvidaci pojistné události na požádání předložit servisní protokol a další doklady týkající se stavu předmětu pojištění likvidátorovi pojistné události.

V případě vzniku škodné události je pojištěný povinen:
a) v případě odcizení předmětu pojištění to neprodleně oznámit Policii; 
b) nechat předmět pojištění opravit ve specializovaném / doporučeném smluvním servisu dle rozhodnutí INSERVIS MVC s.r.o.

Pojištění odpovědnosti

Článek 13 - Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí událost spočívající ve vzniku škody či újmy třetí osobě, která vznikla v pojistné době sjednané v pojistné smlouvě provozem kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek a cyklovozíků v důsledku porušení právní povinnosti pojištěného. Za pojištěnou osobu se pro účely tohoto pojištění považuje i osoba, která předmět pojištění po právu užívá v případě, že je takto ujednáno v pojistné smlouvě.

Článek 14 - Rozsah pojištění

Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil:  
a) škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením;  
b) škodu na věci způsobenou jejím poškozením, zničením nebo ztrátou (na živé zvíře se použijí ustanovení o věci obdobně, avšak jen v rozsahu neodporujícím jeho povaze)
c) újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, z újmy při usmrcení a ze škody na věci (tzv. následnou finanční škodu);
d) náklady právního zastoupení;
e) další náklady a výdaje, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí, avšak pouze pokud k jejich vynaložení dal pojistitel předchozí písemný souhlas,
to vše za předpokladu, že k takovým újmám či škodám a/nebo nákladům došlo v důsledku v důsledku porušení právní povinnosti pojištěného.

Pojištěný má dále právo, aby za něho pojistitel uhradil regresní náhradu za náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Článek 15 - Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody a újmy, které vznikly  
a) provozem elektrokola či elektrokoloběžky, které se může pohybovat s podporem motoru rychleji než 25 km/hod a výkon motoru elektrokola přesahuje 250 W a elektrokoloběžky 1000 W;
b) převzetím nebo uznáním povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy nad rámec stanovený právními předpisy, včetně smluvních pokut či penále, smluvní náhrady škody, smluvních úroků z prodlení či jiných smluvních ujednání nebo nad rámec dohodnuté limitace škody či újmy mezi pojištěným a poškozeným;  
c) na přirozených právech člověka s výjimkou nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením;
d) při pracovním úraze a nemoci z povolání;  
e) čistou finanční škodou anebo škodou v podobě pokuty či penále;  
f) v přímé či nepřímé souvislosti s přenosnými chorobami anebo souvisejících opatření příslušných orgánů.

Pojištění se nevztahuje na škody či újmy vzniklé pojištěnému, osobám blízkým pojištěnému a osobám majetkově propojeným s pojištěným, a to do výše jejich procentuálního spoluvlastnického podílu. Tato výluka se však nevztahuje na újmy na zdraví.

Ustanovení společná a závěrečná

Článek 16 - Forma jednání, doručování

Jednání a doručování probíhá prostřednictvím webových stránek www.bikeplan.cz elektronicky. Kontakty jsou uvedeny v pojistce, kterou každý pojištěný obdrží při sjednání pojistné smlouvy.

Článek 17 -  Dobra trvání pojištění a pojistné

Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacením pojistného. Pojistné se stanoví jako jednorázové pojistné na dobu trvání pojištění (jednoho roku, případně na dobu kratší)  a to na základě reálných pojistně-matematických předpokladů jednotlivých rizik a ceny pojištěné věci. Jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce).  

Článek 18 - Zánik pojištění

Pojištění zaniká uplynutím doby, dohodou, nebo nezaplacením pojistného. Pojistník nebo pojistitel mohou odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na jeden rok může pojistník odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pojistník nebo pojistitel mohou pojištění vypovědět s 8-denní výpovědní lhůtou do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo s jednoměsíční výpovědní lhůtou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

Článek 19 - Rozhodné právo

Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky. Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy pro Prahu 2 v České republice.

Článek 20 - Řešení stížností

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, popř. jiné osoby, kterých se toto pojištění týká, mohou případné stížnosti zasílat v písemné podobě na stiznosti@bikeplan.cz nebo poštou na adresu pojistitele zastupeného CEE Specialty s.r.o., Francouzská 28, 120 00 Praha 2.  Stížnost bude vyřízena jednatelem společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů od data obdržení. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné se obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Článek 21 - Ustanovení o osobních údajích

Pojištěný dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). o zpracování osobních údajů uplatněním nároku na poskytnutí pojistného plnění. Pro účely ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. má pojistitel i makléř postavení správce osobních údajů. Pro zobrazení GDPR BikePlan klikněte zde.

GDPR policy - CEE Specialty (CZ)
Privacy Notice - HDI Global Specialty (EN)

Článek 22 - Výklad pojmů

Jednorázové pojistné  - pojistné za celou dobu pojištění;

Odcizení (zabezpečeného předmětu pojištění) - neoprávněné zmocnění se pojištěné věci nebo její poškození, pokud pachatel překonal překážku chránící věc před odcizením: 

a) násilím překonal zámek / bezpečnostní zámek s cykloalarmem/ cykloalarm  
b) násilím překonal zabezpečení bránící vstupu neoprávněných osob do pojištěných prostor nebo
c) vnikl do uzamčených pojištěných prostor pomocí originálního klíče nebo jeho duplikátu, kterého se zmocnil násilným vloupáním

za odcizení je považován i pokus o něj;

Loupežné přepadení - neoprávněné zmocnění se pojištěné věci nebo její poškození pachatelem za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí; 

Nová cena - částka, kterou je nutno v místě pojištění bezprostředně před vznikem pojistné události vynaložit na pořízení téže nové věci nebo nové věci srovnatelného druhu, kvality a parametrů;

Nehoda  - událost v provozu na pozemních komunikacích i mimo tyto komunikace (havárie, střet), při které dojde ke škodě na předmětu pojištění v přímé souvislosti s jeho provozem v pohybu;

Pojistný zájem - oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;

Pojištěný - osoba, na jejíž majetek nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje; 

Pojistná doba - časové období, na které bylo pojištění sjednáno;

Pojistitel - právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví. Obvykle se tak pojišťovatelem stává pojišťovna;

Poškození - taková nepříznivá změna hmotné podstaty pojištěné věci, kterou lze odstranit opravou, nebo při nemožnosti věc opravit zůstává tato věc použitelná (nebo částečně použitelná) k původnímu účelu;

Poškozený - osoba, které byla pojistnou událostí způsobena škoda či újma a která má právo na její náhradu;

Příslušenství předmětu - pojištění  baterie, světla, alarm, veškeré doplňky výbavy, bez nichž je předmět pojištění za trvalého osvětlení plně funkční; 

Sdílená místnost - místnost, kam mají přístup další obyvatelé domu. Za sdílené místnosti nejsou považovány prostory v ubytovacích zařízeních jako jsou hotely, motely, penziony, atp.;

Škodná událost - událost, která měla za následek vznik škody či újmy a na základě které může vzniknout nárok na pojistné plnění;

Účastníci pojištění - pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost;

Úraz - porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou, která působí náhle nebo poměrně krátkou, časově omezenou dobou, nezávisle na vůli postižené osoby. Úraz je nutné doložit lékařskou zprávou; 

Zničení (totální škoda) - technická anebo ekonomická totální škoda, taková nepříznivá změna hmotné podstaty pojištěné věci, kterou nelze odstranit opravou a věc není nadále použitelná k původnímu účelu; případně oprava by převýšila časovou cenu pojištěné věci;  

Živel  - následující živelní pojistná nebezpečí: vichřice, krupobití, povodeň, zemětřesení, výbuch sopky, sesuv půdy a zřícení skal, lavina, tíha sněhu nebo námrazy, pád předmětu, vodovodní škody, náraz vozidla, kouř a aerodynamický třesk.